Board logo

标题: ww,前来报到 [打印本页]

作者: koicen    时间: 2020-8-16 22:30     标题: ww,前来报到

性别:   可爱的男孩子         
年龄:          17+           
希望大家怎么称呼你:   煌煌子√  
喜欢的人物:     ⑨      
来社区的理由:     来骗rpg翻译器的!   
最喜欢的一句话:  1+1=⑨   
如何得知本论坛:    b站!  
对本论坛的第一印象:⑨天堂
欢迎光临 完美算数教室 (http://www.cirno.biz/) Powered by Discuz! 7.2